Miljøtilsyn

Kommunen fører tilsyn med alle virksomheder. Enkelte større virksomheder hører dog under Miljøstyrelsens miljøtilsyn.

 

Ved et miljøtilsyn gennemgår man virksomhedens produktions- og miljøforhold, herunder spildevand, luft, støj samt oplag af farligt affald. Medfører driften af en virksomhed væsentlig forurening, får virksomheden enten:

• en henstilling, som kan sammenlignes med en aftale

eller

• et påbud, som er et juridisk bindende miljøkrav

Kommunen fastsætter en tidsfrist for, hvornår miljøkravene skal være opfyldt. Overtræder virksomheden vilkår i påbud, godkendelser/tilladelser eller bestemmelser i kommunens regulativer og forskrifter, miljøbeskyttelsesloven eller bekendtgørelser kan kommunen foretage det fornødne for ejerens regning og/eller anmelde virksomheden til politiet.

Ved miljøtilsyn har kommunen ifølge lov ret til at få indsigt i alle oplysninger, der kan vedrøre virksomhedens forhold.

 

Betaling

Kommunen opkræver et gebyr for kommunens miljøtilsyn og godkendelse på virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling. Virksomheder betaler for de timer, som miljømyndigheden bruger bl.a. på:

• at føre tilsyn med virksomheden
• at udtage prøver og gennemgå egenkontrol
• at foretage beregninger (f.eks. luft)
• at vurdere grønne regnskaber
• at behandle ansøgning om miljøgodkendelser

Det gælder både de timer, hvor tilsynsmedarbejderen er på virksomheden rent fysisk, men også de timer, hvor medarbejderen arbejder et andet sted f.eks. på kontoret. Betalingen bygger på princippet om, at forureneren betaler.

Der betales ikke for dialog om frivilligt miljøarbejde, som f.eks. forebyggelse, indførelse af miljøstyring eller deltagelse i grønne netværk.

Betaling for tilsynene opkræves det efterfølgende år. Kommunen kan opkræve betaling for miljøgodkendelser, når miljøgodkendelsen er meddelt – altså samme år.

Sidst opdateret 16. august 2016

Kontakt

Miljø og Teknik
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk