Bygge- og anlægsaffald

Du skal sortere bygge- og anlægsaffald. Ikke mindst nedrivning af bygninger giver affaldstyper, der mange gange kan genanvendes – andre gange skal deponeres på grund indhold af meget sundhedsfarlige bestanddele. Ved nybyggeri kan tiloversblevne bygningsdele afleveres på genbrugspladsen til lokal nyttiggørelse.

Bygge- og anlægsaffald skal generelt sorteres. Genanvendelige fraktioner som plast, pap, glas, metal, beton og mursten sorterer du fra puds og andet affald, der ikke kan genanvendes. Farligt affald eksempelvis PCB-holdigt affald som fuger, gamle termoruder og visse malingstyper skal du altid sortere for sig.

Du skal anmelde bygge- og anlægsaffald fra byggeprojekter over 10 m2 eller hvis der frembringes mere end 1 ton affald. Kommunen skal modtage din anmeldelse senest to uger før du påbegynder opgaven.

Bygherre er ansvarlig for at anmelde bygge- og anlægsaffald til Kommunen, men det er en god ide at lade en rådgiver eller nedriver gøre det. Halsnæs Kommune bruger siden bygningsaffald.dk til sagsbehandling.  Du skal bruge Nem-id når du starter på siden første  gang for at blive oprettet som bruger.
Du finder siden her: bygningsaffald.dk

Når du renoverer og nedriver, skal du være særligt opmærksom på at bygningsdelene kan være malet med maling, der kan indeholde PCB og/eller tungmetaller.  For eksempel kan tungmetallet bly optræde i koncentrationer, der gør at bygningsaffaldet er farligt eller miljøskadeligt og at du dermed skal håndtere det efter særlige regler.

Du skal være særligt opmærksom på bygninger opført eller renoveret i perioden 1950-1977. Her gælder der særlige regler, idet disse bygninger skal screenes for PCB-holdigt materiale inden et nedrivningsprojekt eller et renoveringsarbejde påbegyndes. PCB har en evne til at ’vandre’, altså sprede sig fra en bygningsdel til de omkringværende.

Hvis der svares "ja" til et af spørgsmålene i screeningsskemaet for PCB, der er i bygningsaffald.dk skal bygherre foretage en kortlægning.
Kravene til kortlægningen fremgår af affaldsbekendtgørelsen § 82

Ved kortlægning for PCB kan det anbefales, at du samtidig vurderer eventuel forekomst af tungmetaller, asbest og andre stoffer, der kan gøre affaldet farligt. Det giver dig et overblik over forekomsten af farlige og miljøskadelige stoffer i bygningen, og dermed et bedre overblik over nedrivningsopgavens omfang. Derved kan du både anmelde affaldet korrekt og samtidig tage de nødvendige arbejdsmiljøhensyn.

Generel information om håndtering af byggeaffald kan læses i Sådan håndterer du byggeaffald

 

Sidst opdateret 14. august 2019

Selvbetjening

Kontakt