Asfaltering og vedligeholdelse af offentlige veje

Vi vedligeholder vores veje, stier og fortove så de fungerer som gode færdselsarealer for biler, cykler og gående.

Det gør vi ved at udlægge ny asfalt på veje, og fortove og omlægge belægninger som fx fortovsfliser.
Én gang om året prioriterer vi midlerne så de bruges økonomisk optimalt. 
Det sker ved en forholdsvis kompleks afvejning og vurdering af vejens skadestyper sammenholdt med trafikmængden.

I Halsnæs Kommune har vi ved udbud i 2016 entreret med asfaltfirmaet Colas A/S for perioden 2017 til og med 2020.

I den periode vil en lang række offentlige veje, stier og fortove blive renoveret med ny asfalt eller nye fliser.

Vi forsøger altid at udføre arbejderne så de giver mindst mulig gene for både trafikanterne, grundejere og naboer. Men nogle gener skal man påregne.
Alt efter hvor omfattende arbejdet er, varer det fra en enkelt dag, og op til en uge. Men for den enkelte grundejer eller nabo bør det kun være op til 2 dage der er gener.

Inden arbejdet går i gang, vil beboerne på vejen blive orienteret af asfaltfirmaet via brev, SMS eller ved direkte henvendelse. 

De første opgaver ved asfaltering er fræsning af tilslutninger til blivende asfalt, fræsning af alle ramper til indkørsler, samt vejstriberne.
Herefter sprøjtes et klæbemiddel ud på alle flader den nye asfalt skal lægges på eller til. Dernæst udlægges asfalten. De sidste opgaver er anlæg af nye ramper og oprydning af området. Hvis rendestensbrøndene er defekte bliver de udskiftet i samme omgang.

Striber og symboler bliver lavet ca. 1 uge efter asfalteringen. Og på strækninger uden kantsten kan det også være nødvendigt at lægge grus i rabatten så højdeforskellen mindskes. Dette vil ligeledes blive udført kort tid efter asfalteringen.

Arbejderne må tidligst gå i gang kl. 07 og de skal være færdig med dagens arbejde senest kl. 18. I særlige tilfælde kan der gives dispensation for dette, så arbejdet kan starte før eller efter ovenstående tider. 

Asfaltering af veje og stier

På nedenstående kort vises hvilke veje og stier der er planlagt til asfaltering indtil 2020. Udvælgelsen af vejene er sket ud fra en tilstandsvurdering der er foretaget i 2015, og derfor kan der løbende ske ændringer i rækkefølgen af de valgte veje, ligesom andre kan tilføjes/udskiftes. På kortet vises hvilke veje og stier der p.t. planlægges til asfaltering i 2019 og 2020, samt hvilke veje og stier der er asfalteret de seneste 2 år.

Perioderne for asfaltering af de respektive veje vil kunne ses på kortet når de er aftalt med entreprenøren.

Fortov og stier

Asfaltering af fortove sker normalt samtidig med at vejen asfalteres, men da der ikke er samme slid på fortove er det ikke sikkert at fortovet også bliver asfalteret.

Ved renovering af fortove og stier er det vigtigt at grundejeren bag fortovet/stien har klippet sin bevoksning helt ind til skellet, og har fjernet affald og ukrudt fra fortovet.

Aktuelle projekter

Frederiksværksvej i Hundested skal have ny asfalt i uge 27 

De indledede øvelser er allerede udført, idet der er fræset, så den nye asfalt kommer til at ligge i nogenlunde samme niveau som den gamle.

Asfalteringen kommer til at foregå over 4 etaper, og hver etape bliver lukket for gennemkørsel. Busser og beboere får lov at køre ind, men øvrige trafikanter skal følge omkørselsskiltene eller selv finde andre veje.

Tidsplan for arbejdet

Søndag d. 30. juni kl. 20.00 bliver strækningen fra Amtsvejen til Vibehusvej asfalteret.
Tirsdag d. 2. juli  bliver strækningen fra Vibehusvej til Porthusvej asfalteret.
Onsdag d. 3. juli bliver strækningen fra Porthusvej til Lyngbakken asfalteret.
Torsdag d. 4. juli bliver strækningen fra Lyngbakken til Søndergade asfalteret.
Tirsdag, onsdag og torsdag udføres arbejdet inden for den almindelige arbejdstid.

På strækningen er der 4 chikaner som består af plantebede og chaussestensbelagte arealer. 
De chaussestensbelagt arealer er blevet fjernet, da de ikke har nogen effekt, og fordi vi har fået flere klager over den larm, de giver naboerne.

Sidst opdateret 28. juni 2019

Selvbetjening

Kontakt

Miljø & Teknik
Trafik og Veje
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

 

Få svar her